Mit 11 Monaten, November 2013

             Smile                           Barny

             Buffy                             Ruby                              Genna

            Chilia                               Jaro                            Lorena


Mit 23 Monaten, November 2014

             Smile                           Barny

             Buffy                              Ruby                             Genna

            Chilia                               Jaro                            Lorena